O firmie

Firma Dystryb Sp. z o. o. powstała w Szczecinie w 1997 roku, od początku swojej działalności koncentrując się na dystrybucji produktów rybnych. 
Zaopatrywaliśmy między innymi ówczesne specjalistyczne sklepy rybne, restauracje, punkty gastronomiczne, punkty zbiorowego żywienia, jednostki wojskowe i tym podobne.
Przez lata nawiązaliśmy wiele kontaktów z uznanymi dostawcami, rozwijając asortyment oraz jakość oferowanych produktów. 
Doskonaląc świadczony przez nas serwis dostaw, kompletowaliśmy coraz większą ilość zadowolonych ze współpracy klientów. 
To właśnie oni - nasi klienci są dla nas najwyższą wartością a ich satysfakcja i zadowolenie są dla nas najważniejsze. Współpracując z wymagającymi klientami, dbamy o to aby utrzymywać niezmiennie wysoki standard obsługi i dostaw. Staramy się, aby nasi odbiorcy postrzegali firmę z jak najlepszej strony. 
Obecnie nasza oferta zawiera doskonałej jakości ryby, owoce morza, przetwory rybne, mrożonki warzywne i inne. 
Naszym celem jest dostarczanie Państwu całej gamy zdrowych ryb i ich przetworów. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

INFORMACJA RODO: Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 2016.05.04 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych (ADO) jest: DYSTRYB  SP. Z O.O. 70-809  SZCZECIN  ul. PISKORSKIEGO 15  , NIP : 955 17 87 070

Mając na uwadze treść art. 13 i 14 RODO informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej w celu zawierania, realizacji i wykonania umów /transakcji handlowych etc. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).Będziemy przetwarzać te kategorie Pani/Pana danych, w których posiadaniu jesteśmy, takie jak np.:

- imię i nazwisko, NIP, PESEL, adres mailowy, numer/y telefonu/ów, miejsce zatrudnienia, miejsce zamieszkania, etc. 

Pani/Pana dane osobowe, z zastrzeżeniem przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad zawartych w art. 5 RODO, możemy udostępniać do przetwarzania tym podmiotom, z których usług korzystamy oraz organom publicznym w zakresie spraw nam zleconych. Do tych podmiotów zaliczać się będą m.in.:
- Biura Rachunkowe
, Firmy Ubezpieczeniowe, Sądy, Prokuratura, Policja, ZUS, Organy Podatkowe, firmy informatyczne, firmy transportowe, kancelarie prawne i podatkowe , agencje celne, chłodnie składowe  etc.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
.
Twoje dane osobowe, pozyskane:

- w związku z zawarciem umowy /transakcji   handlowej  przetwarzamy do końca okresu przedawnienie potencjalnych roszczeń z tej umowy, a dane finansowo-księgowe do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16 RODO) i usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) jeżeli nie zachodzą nadal okoliczności o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), bycia powiadomionym przez ADO o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania danych (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), jeżeli uważasz, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), które przetwarzamy na podstawie twojej zgody, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana  danych są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

Podanie przez Pani/Pana danych jest zgodne z prawem, w tym przypadku z art. 6 ust. 1 lit. a-f ww. RODO i dobrowolne.

Odmowa podania danych osobowych będzie podstawą do odmowy świadczenia naszych usług, zawarcia umowy, dochodzenia odszkodowania, utraty prawa do ochrony ubezpieczeniowej, etc.

Osoba odpowiedzialna za administrowanie danych:

Dariusz Głowacki telefon 91 464 08 50  email: dystryb@dystryb.pl